Sosiaalialan kumppanuutta

Kehittämistoiminta

Kehittämistoiminta toteutuu Sosiaalitaidossa pitkäkestoisina prosesseina, joita tuetaan ja vauhditetaan tarpeen mukaan ulkopuolisen rahoituksen tuella.

Alla on kuvattu kehittämishankkeita, joita Sosiaalitaito on toteuttanut tai ollut mukana toteuttamassa.

Meneillään olevat hankkeet:

KANSA -KOULU3
(Kansa -koulu2 jatkuu KANSA -KOULU3 hankkeena 1.4.2020-31.12.2021)
KANSA -KOULU2
(Kansa -koulu jatkuu KANSA -KOULU2 hankkeena 1.1.2017-31.12.2019)
KANSA -KOULU Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano

Toteuttamisaika: 1.8.2015-31.12.2017
Rahoittaja: Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL)

Kansa-koulu-hanke on valtakunnallinen hanke, joka toteutetaan sosiaalialan osaamiskeskusverkostoa hyödyntäen. Tarkoituksena on (1) tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden toimeenpanoa sosiaali- ja terveydenhuollon tuotanto-organisaatioiden asiakastietojärjestelmiin, niin että ne noudattavat sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimuksia, (2) kehittää sosiaalialan henkilöstön osaamista ja valmiuksia tuottaa sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaisia asiakastyön dokumentteja ja (3) tukea sosiaalialan organisaatioiden valmiutta liittyä valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon.

Hankkeen tavoitteena on, että

 1. sosiaalipalveluja toteuttava henkilökunta on perehtynyt määrämuotoisten sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen laatimisen käytäntöihin
 2. sosiaalipalveluja tuottavissa organisaatioissa on asiantuntijoita, joilla on valmius perehdyttää henkilöstöä sosiaalihuollon tiedonhallinnan kansallisesti yhdenmukaisiin käytänteisiin
 3. asiakasasiakirjojen tietosisällöt sekä niiden laatimisen ja käsittelyn käytännöt vastaavat sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaissa asetettuja vaatimuksia
 4. sosiaalipalveluja tuottavissa organisaatioissa on valmius tuottaa asiakastietojärjestelmissä sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja, jotka ovat sisällöltään asiakasasiakirjalaissa esitettyjen vaatimusten mukaisia
 5. sosiaalihuollon palvelutehtävät ja sosiaalipalvelut sekä niihin sisältyvät palveluprosessit on kuvattu kansallisesti yhteensopivalla tavalla
 6. sosiaalipalveluja tuottavissa organisaatioissa on valmius kehittää sosiaalihuollon tiedonhallintaa lainsäädännön ja sosiaalipalvelujen muutosten edellyttämällä tavalla.

Hankkeen toimenpiteet on jaettu kahteen kehittämiskokonaisuuteen ja yhteensä kuuteen työpakettiin, joita ovat:

Toiminta- ja tietomääritysten toimeenpano

 • TP 1 Palvelutehtäväluokituksen käyttöönotto
 • TP 2 Palveluprosessien yhtenäistäminen
 • TP 3 Asiakasasiakirjojen sisällön yhtenäistäminen

Kirjaamisosaamisen kehittäminen

 • TP 4 Kirjaamisvalmennuksen sisällön tuottaminen
 • TP 5 Kirjaamisvalmentajien valmennus
 • TP 6 Kirjaamisvalmennusten alueellinen toteutus

Hankkeen tuotoksina:

 • sosiaalihuollon palvelutehtäväluokitus on käytössä julkisen sosiaalihuollon palvelun järjestäjänä toimivissa organisaatioissa
 • sosiaalihuollon organisaatioiden palveluprosessien kuvaukset on yhtenäistetty kansallisten prosessikuvausten mukaisesti
 • sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaiset asiakasasiakirjojen sisällöt on otettu käyttöön asiakastietojärjestelmissä toteutussuunnitelmassa tarkemmin määritellysti
 • sosiaalipalveluja tuottavissa julkisen hallinnon organisaatioissa on määrämuotoiseen kirjaamiseen ja kansalliseen asiakastietomallin käyttöönottoon perehdytettyjä ammattihenkilöitä, jotka vastaavat henkilöstön kirjaamisvalmennuksesta omissa organisaatioissaan
 • sosiaalihuollon henkilöstöllä on käytössään valmennus- ja perehdytysmateriaalia asiakasasiakirjalain vaatimuksista ja määrämuotoisesta kirjaamisesta
 • sosiaalihuollon henkilöstölle on järjestetty kirjaamisvalmennusta hankkeessa mukana olleissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa ja henkilöstön kirjaamisosaaminen on vahvistunut

Hankkeen omat sivut


 

Päättyneet hankkeet (päättymisvuoden mukaan)

2019

SIFT -SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON INTEGRAATION PAIKAT PALJON PALVELUJA SAAVIEN ASIAKKAIDEN PALVELUPROSESSISSA 2017-2018

Tutkimuksen keskeisin tavoite on tunnistaa asukkaiden keskeiset palvelutarpeiden kerrostumat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden käytön taustalla sekä kuvata paljon sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita saavien kuntalaisten palvelukokonaisuudet ja -prosessit. Tutkimuksen tehtävänä on arvioida asukkaiden palvelukerrostumat / riskiprofiilit ja kehittää palvelukokonaisuuksien hallintaa tietojohtamisen ja tiedonhallinnan avulla aikaisempaa proaktiivisemmaksi ja prediktiivisemmaksi. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ja tiedontuotannon malli. Tällä varmistetaan se, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuuksien suunnittelu, kehittäminen ja johtaminen ovat ennakoivaa ja hal-littua sekä mahdollistavat sosiaali- ja terveydenhuollon integraation.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojohtamisen käyttöön tuotetun tiedon perusteella:

 • saadaan tietoa niistä sosiaali- ja terveydenhuollon prosesseista/asiakasryhmistä, joissa integraation toteuttaminen on tarkoituksenmukaista,
 • arvioidaan kehittämistä (tai lopettamista) vaativat palvelut ja toiminnot erityisesti pal-jon palvelua käyttävien asiakkuuksien osalta,
 • arvioidaan mahdollisuus palveluiden priorisointiin ja oikea-aikaisen palvelutarpeen tunnistamisen välineistön käyttöön,
 • suunnataan resurssit eniten hyvinvointihyötyä tuottaviin palveluihin,
 • arvioidaan johdonmukaisesti, systemaattisesti ja ajantasaisesti palvelutoimintaa tuot-tavuuden, laadun ja vaikuttavuuden osalta sekä luodaan pohja todelliselle sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiolle,
 • saadaan tietoa kokonaistuottavuudesta ja – vaikuttavuudesta (palvelukokonaisuudet, -polut),
 • saadaan systemaattista ja ajantasaista tietoa palvelutoiminnan asiakasryhmäkohtaisesta (erityisesti paljon palveluja käyttävät) tuottavuudesta, laadusta ja vaikuttavuudesta, jotta resursseja voidaan kohdentaa ja tehdä korjaavia toimenpiteitä joustavammin ja taloudellisemmin => sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelun, johtamisen ja kehittämisen tietojohtamisen prediktiivinen malli ja sen vieminen tulevaisuuden tiedonhallinnan alustoille.

SIFt-tulokset tiivistettynä lokakuu 2019
SIFT -hankkeen tiedote
Hankkeen loppuraportti

 

3W (WinWinWin) -KEHITTÄMISOHJELMA IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN 4/2018 – 4/2019

Sosiaalitaito koordinoi toiminta-alueensa neljän kunnan yhteisen 3W (WinWinWin) – kehittämisohjelman, jossa tuetaan ikäihmisten palvelujen lähiesimiehiä ja tiimin vastaavia luomaan uusia rakenteita ja toimintatapoja johtamis-/kehittämistyöhönsä. Koulutuksella ja valmennuksella tuetaan lähiesimiesten onnistumista tiimien johtamisessa ja kehittämisessä.

Ratkaisukeskeisyys ja positiivinen psykologia toimivat valmennuksen ohjaavina arvoina. Kehittämistyön keskiössä on Lean-menetelmän toimintakäytännöt.

3W (WinWinWin) -kehittämisohjelman tavoitteena on, että kaikki voittavat: asiakkaat, organisaatiot ja osallistujat. Hyvällä ja tavoitteellisella johtamisella ja jatkuvalla kehittämistyöllä tavoitellaan ensisijaisesti arvoa asiakkaalle. Toimivista ja sujuvista prosesseista sekä motivoituneesta henkilöstöstä hyötyvät myös organisaatio ja työyhteisöt. Kehittämisohjelman kautta osallistuja eli lähiesimiestehtävässä toimiva saa tukea työhönsä sekä osaamisensa kasvamisen että vertaistuen kautta. Kuntien yhteistyö kehittämisohjelmassa tukee myös edessä olevan soteuudistuksen edellyttämää muutoskykyä.

Kehittämisohjelmaan sitoutuneet kunnat/kuntayhtymät ovat: Kirkkonummi, Raasepori sekä Perusturvakuntayhtymä Karviaisesta Vihti ja Karkkila. Kaikkiaan ohjelmaan osallistuu 32 lähiesimiestä/tiiminvastaavaa, joista 15 työskentelee ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan yksiköissä. Muiden toimipisteet ovat palveluohjauksessa, päivätoiminnassa tai kotihoidossa.

Kohderyhmä:

Operatiivisen työskentelyn lähiesimies, jolla tiimivastuullisen/ryhmävastuullisen rooli tehtävänimikkeenä apulaisosastonhoitaja, osastonhoitaja, tiiminvetäjä, vastuusairaanhoitaja, asumisyksikön päällikkö, kotihoidon alue-esimies tms. joka toimii joko kotihoidon tai ympärivuorokautisen hoidon yksikössä.

Valmennuksen tavoite:

Tavoitteena on, että jokainen esimiestehtävässä toimiva löytäisi oman tapansa olla ryhmän, yksikön tai tiimin johtajana siten, että hänen omat vahvuutensa esimiestyössä tulevat hyödynnetyksi ja että hän myös uskaltaa johtaa, innostaa ja kannustaa ryhmäänsä onnistumaan ja kehittymään.

Valmennuksella tuetaan seuraavia valmiuksia:

 • ajattelutyyliä, arvopohjaa, MINDSET
 • taitoja, SKILLSET
 • keinojen valikoimaa, omaa työkalupakkia, TOOLBOX (mm. Lean-menetelmä)

Valmennuksen konkreettisena tavoitteena on antaa osallistujalle valmiudet ohjatusti tuottaa hyötyä organisaatiolle toteuttamalla operatiivisessa, päivittäisessä työssä sille keskeinen projekti. Osallistujan työrooli ja valtuudet toimia työyhteisön kanssa täsmennetään ennen valmennuksen alkua, kevään 2018 aikana projektia asetettaessa.

Verkostoitumista ja vertaisoppimista

Yhteiskehittämisen hyödyt:

 • Työryhmissä on kollegoja muista kunnista ikääntyvien palvelujen kaikilta osa-alueilta (kotona asumista tulevat palvelut ja ympärivuorokautinen hoito)
 • Useita näkökulmia, monenlaisia kokemuksia, vertaiskehittäminen ja -tuki, kuntien yhteistyön vahvistaminen ja tulevaan soteyhteistyöhön valmistautuminen.
 • Tavoitteena vertaisoppiminen, alueellisten verkostojen synnyttäminen ja kollegiaalinen tuki omaan työhön ja kehittämiseen. Menetelmäharjoitteita työryhmissä.
 • Tuloksellisen ja vaikuttavan kehittämisen keinoina prosessinomainen jatkuva parantaminen ja useiden tekijöiden yhteensovittaminen: tilanteen huomioon ottaminen, joustavuus, kestävä prosessi.
 • Kehittämisohjelmassa toteutetaan siihen osallistuvissa kunnissa kaikkiaan n. 30 projektia/kehittämishanketta, joiden etenemistä seurataan ja tuetaan yhteisissä työpajoissa.

Yhteiskehittäminen haastaa osallistujat prosessiin, joka rakentuu luottamuksen synnyttämisen ja toimivan vuorovaikutuksen varaan.

Työpajat

Valmennuksen lähipäiviä on yhteensä seitsemän (7) ja tällöin harjoitellaan toiminnallisissa työpajoissa mm. Lean-menetelmän toimintakäytäntöjä sekä ihmisten kanssa työskentelyyn ja heidän johtamisensa liittyviä taitoja.

Jokaisen työpajan ja valmennuspäivän jälkeen osallistuja koordinoi kunnassaan omat kehittämiskokoukset tai työpajat, joissa oman projektin kehitettävää prosessia työstetään eteenpäin opittujen menetelmien avulla.

Hyvät käytännöt jakoon!

Kehittämisohjelman päätteeksi ja kehittämistyön edettyä osallistujakunnissa, järjestetään 11.4.2019  yhteinen Hyvät käytännöt jakoon -päätösseminaari/festarit, missä esitellään tuloksia kaikille kiinnostuneille.

Lisätietoja: ikäihmisten palvelujen kehittämiskoordinaattori Heli Virtanen (etunimi.sukunimi@sosiaalitaito.fi )

2016

KOTONA KOTOA KOTIIN -KEHITTÄMISOHJELMA

on Sosiaalitaidon koordinoima 13 kunnan yhteinen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma, joka toteutetaan vuosina 2016-2017.

Kehittämisohjelmassa mukana olevat kunnat ovat:
Kotihoito: Nurmijärvi, Raasepori, Karkkila/Vihti, Lohja, Hanko, Kirkkonummi, Mäntsälä/Pornainen

Ympärivuorokautinen hoito: Nurmijärvi, Raasepori, Karkkila/Vihti, Kerava, Lohja, Siuntio, Hanko, Inkoo, Kirkkonummi, Mäntsälä/Pornainen, Sipoo

Kehittämisohjelman tavoitteena on kotihoidon palveluprosessien virtaviivaistaminen ja tehostaminen. Kotihoidon työntekijöitä ja esimiehiä tuetaan erilaisin osallistavin menetelmin (mm. LEAN) tekemään yhdessä kotihoidon tarvitsemaa kehittämistyötä.

Ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä on kotihoidon tapaan tavoitteena tarkastella välittömän asiakastyön osuutta eli työajan oikeaa kohdentamista. Välittömän asiakastyön osuutta lisätään muuttamalla päivittäisen työn organisoinnin prosessia ja toimintatapoja.

Kehittämisohjelman myötä otetaan mahdollisimman monessa kunnassa käyttöön Elo-D – arviointimenetelmä/laatutyökalu, jonka avulla saadaan kehittämistyön pohjaksi tietoa hoitoyksiköiden asukkaiden hyvinvoinnista ja annettavan hoidon asiakaslähtöisyydestä, kuntouttavasta työotteesta ja toimintamalleista sekä yksikön ympäristön soveltuvuudesta ikääntyneiden ihmisten hoitoon.

Kotona Kotoa Kotiin –kehittämisohjelman keskeisimmät toimenpiteet ovat

 1. Yhteistyössä kehittäminen / työpajatyöskentely ja resurssien oikea ja tehokas kohdentaminen:
 • palveluprosessien tehostaminen/LEAN-menetelmän koulutus yhteistyössä mm. HUS-perusterveydenhuollon yksikön kanssa.
 • vuonna 2016 Sosiaalitaidon koordinoimia LEAN-työpajoja pidettiin 11 kpl. Niiden lisäksi kunnissa pidettiin kymmeniä omia työpajoja ja kehitettäviä prosesseja on jokaisessa 13 osallistujakunnassa käynnissä useita.

Merkittävin tekijä pysyvässä toimintakäytäntöjen muutoksessa on se, että työntekijät nostavat itse Lean-työpajoissaan esille kehittämistä tarvitsevat prosessit/työkäytännöt ja saavat valmennusta ja tukea systemaattiseen kehittämistyöhön.

 • työajan kohdentamisen selvitykset syksyllä 2016:
  kotihoito: Raasepori, Karviainen, Lohja, Mustijoki, Hanko
  ympärivuorokautinen hoito: Hanko, Raasepori, Kirkkonummi, Mustijoki, Kerava, Siuntio, Inkoo, Sipoo, Karviainen, Nurmijärvi

 

 1. Henkilöstön osaamisen uudistaminen ja vahvistaminen/koulutustilaisuudet:

”Hyvin menee elämä” (logoterapia)

”Yksikin hoitaja voi muuttaa ikäihmisen elämän” (logoterapia)

Perustietoa muistisairauksista

”Ymmärrä – tule ymmärretyksi” (käytösoireet)

Alkoholi ja muistisairaus, mielenterveys ja muistisairaus

 

 1. Valvonnan ja laadun mittaamisen ja kuntien/yksiköiden keskinäinen vertailu
 • asiakaskokemuskeskustelut: kotihoidossa vastuuhoitajat haastattelivat 696 kotihoidon asiakasta ja ympärivuorokautisessa hoidossa 305 asiakasta. Asiakaskokemuskeskustelut ja niiden tulosten analysointi toteutettiin yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun geronomiopiskelijoiden (Satu Rautio, Suvi Sahakari ja Kaisa Sjöholm) kanssa.
  metropolia-loppuraportti2016
  asiakaskokemuskeskustelu-2016-tulokset-metropolia
 • 28 henkilöä on koulutettu Elo-D -havainnoijiksi ja Elo-D -havainnointeja on tehty 10 kunnassa.
 • ikäihmisten palvelujen tila -selvitys 2015 (12 kuntaa)
  Ikäihmiset_2015

Kotona Kotoa Kotiin -hankkeen loppuraportti

2015

Kotona Kokonainen elämä Länsi- ja Keski-Uudellamaalla – Oma koti
Toteutumisaika:  1.4.2013 – 31.10.2015
Rahoittajat:  Sosiaali- ja terveysministeriö / Kaste -ohjelma, alueen kunnat
Hallinnoija:  Hyvinkään kaupunki

Hankkeen päätavoitteena on ikäihmisten kotihoidon sisällön ja työprosessien kehittäminen. Hanke on osa Etelä-Suomessa toteutettavaa ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelmaa

Hankkeen omat kotisivut

Vastuuhoitajan vuosikello
Vastuuhoitajan vuosikello_Oma koti -osakokonaisuus

Opinnäytetyö osakokonaisuuden viestinnästä valmistunut:
Katariina Pelkonen (Metropolia Ammattikorkeakoulu, Terveydenhoitaja YAMK, Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen):
Opinnäytetyö Viestintä Oma koti -hankkeessa

NYKYTILAKUVAUKSIA:
Sirpa Jyrkkanen: Hyvinvointiteknologian mahdollisuudet kotihoidon palveluprosessien kehittämisessä Opinnäytetyö (YAMK) Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma, Tampere

Hangon nykytilakartoitus_kotihoidon asiakkaan käytössä olevat apuvälineet ja tulevaisuuden apuvälinetarpeet henkilökunnan arvioimana sekä kotihoidon henkilöstön itsearvioitu apuvälineosaaminen sekä teknologisten laitteiden ja palvelujen osaaminen 

Työajan kohdentuminen, työn jakautuminen ja käyntien siirrettävyys:
Työajan kohdentumisen raportti ja käyntien siirrettävyyden tarkastelu 2014 – Kaikki paikkakunnat

Työajan kohdentumisen raportti ja käyntien siirrettävyyden tarkastelu 2015 – Kaikki paikkakunnat

YHTENÄISET TOIMINTAMALLIT KUNNAN SISÄLLÄ – KUNTIEN VÄLILLÄ:
Aikakriittiset tehtävät

LISÄÄ NYKYTILAKUVAUKSIA:
– Kotihoidon asiakkaiden kokemuksia arjen sujuvuudesta, saamistaan palveluista sekä osallisuudestaan niiden suunnitteluun ja toteutukseen (asiakaskokemuskeskustelu):
Asiakaskokemuskeskustelun runko
Stomme för klientupplevelsediskussionen
Saatekirje asiakkaalle
Personligt brev till klienten
Saatekirje vastuuhoitajalle
Personligt brev till ansvarige vårdaren

Asiakaskokemuskeskustelu 2014_tulokset_koko aineisto
Asiakaskokemuskeskustelu 2014_lisäanalyysejä_koko aineisto

Sarianne Jyrkkänen ja Hanna Ruokanen: Ikääntynyt aktiivisena toimijana vai passiivisena palveluiden kohteena opinnäytetyö (Geronomi AMK, Vanhustyön koulutusohjelma), Metropolia Ammattikorkeakoulu  

Työntekijöiden näkemyksiä kotihoidon palvelujen kehittämisestä:
Verkkoaivoriihi 2.2.-1.3.2015 Länsi- ja Keski-Uudellamaalla, Kouvolassa ja Eksotessa: Työntekijöiden näkemyksiä kotihoidon palvelujen kehittämisestä; mitkä asiat työntekijät näkevät tärkeinä tulevaisuuden kotihoidossa. Linkin takana kaikkien kolmen alueen yhdistetyt tulokset sekä alueittaiset tulokset.
Työntekijöiden näkemyksiä kotihoidon palvelujen kehittämisestä – Verkkoaivoriihi tulokset

2014

VALTTI – Gerontologisen valmennuksen toimintamallin kehittäminen 1.7.2013 – 31.10.2014  (Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien osakokonaisuus RISTO- hankkeessa)

VALTTI-hankkeen päämääränä oli tukea mukana olevien kuntien kotihoidon esimiehiä implementoimaan ns. vanhuspalvelulakia ikäihmisten palveluiden käytäntöihin. Implementointia tuettiin gerontologisen valmennuksen toimintamallilla, jota esimiehet hyödynsivät kuntien kotihoidon kehittämisprosesseissa.

Hankkeeseen osallistuivat yhdeksän Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntaa, joiden kotihoidon esimiestehtävissä toimivat olivat varsinainen koulutuksen kohderyhmä. Mukana olevat kunnat olivat Hanko, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karkkila, Vihti, Lohja, Sipoo ja Siuntio. Hanke toteutettiin ajalla 1.7.2013 – 31.10.2014 yhteistyössä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian sekä alueen sosiaalialan osaamiskeskuksen, Sosiaalitaidon, kanssa.

Loppuraportti VALTTI
Loppuraportti RISTO

2013

Sotku – sosiaalipalveluijen talous ja kustannusvaikuttavuus
Toteutumisaika:  1.11.2011 – 31.10.2013
Rahoittajat:  Sosiaali- ja terveysministeriö / Kaste -ohjelma, alueen kunnat
Hallinnoija:  Helsingin kaupunki

Etelä-Suomen Läpsen Ääni 2 -ohjelmaan kuuluvassa hankkeessa analysoidaan ohjelmassa kehitettyjen toimintamallien ja -menetelmien kustannusvaikuttavuutta ja tuotetaan tietoa menetelmien juurruttamisen ja levittämisen tueksi.

 

2012

Avomieli
Toteutusaika:  1.3.2010 – 31.10.2012
Rahoittajat:  Sosiaali- ja terveysministeriö / Kaste -ohjelma, alueen kunnat
Hallinnoija:  Hyvinkään kaupunki

Etelä-Suomen mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisohjelma Mielen Avaimeen kuluneessa hankkeessa parannettiin sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluhenkilöstön osaamista mielenterveys- ja päihdeongelmien tunnistamisessa, palveluohjauksessa sekä erilaisten ryhmämuotoisten ja vertaisuuteen perustuvien työskentelymallien käyttämisessä.

Loppuraportti

2011

ULAPPA – Uudenmaan Lapsen ääni peruspalveluissa
Toteutusaika:  1.11.2009 – 31.10.2011
Rahoittajat:  Sosiaali- ja terveysministeriö / Kaste -ohjelma, alueen kunnat
Hallinnoija: Sosiaalitaito

ULAPPA -kehittämisverkoston tavoitteena oli edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia ja osallisuutta. Kehittämisverkosto pyrki vahvistamaan kuntien osaamista, tietoa ja näkemystä siitä, mitkä tekijät vaikuttavat lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiin.
ULAPPA -kehittämisverkostoon kuuluivat Hyvinkää, Järvenpää, Kirkkonummi, Lohja, Nurmijärvi, Karkkila, Mäntsälä, Raasepori, Vihti, Karjalohja, Pornainen, Nummi-Pusula ja Siuntio.
ULAPPA oli osa Etelä-Suomen Lapsen Ääni -kehittämisohjelmaa.

Lapsen ja nuoren hyvä-arki
Toteutusaika:  2008 – 2011
Rahoittajat:  ESR
Hallinnoija:  Laurea -ammattikorkeakoulu

Hankkeessa kehitettiin ammattikorkeakoulun työelämävastaavuutta oppilaitosten ja työelämän yhteisten toimintaprosessien avulla sekä kehitettiin yhteistyötä eri koulutusalojen kesken.

Loppuraportti

2009

Lapsuuden arvokas arki – ARVO
Toteutusaika:  1.4.2007 – 31.10.2009
Rahoittajat:  Sosiaali- ja terveysministeriö / sosiaalialan kehittämishanke, alueen kunnat
Hallinnoija: Järvenpään kaupunki

Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö -hankkeen tavoitteena oli luoda edellytykset pysyvälle kehittämisyksikölle, jonka toiminnan lähtökohtana on ajatus lapsiperheiden palveluiden kokonaisvaltaisuudessa. Kehittämisyksikön toiminnalla pyrittiin lapsuuden hyvinvointia tukevien palvelujen kehittämiseen, koulutustarpeiden tunnistamiseen, henkilöstön osaamisen vahvistamiseen sekä luomaan perusta pysyvälle lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisen rakenteelle.

Loppuraportti

Kuuma -kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke
Toteutusaika:  1.4.2007 – 31.10.2009
Rahoittajat:  Sosiaali- ja terveysministeriö / sosiaalialan kehittämishanke, alueen kunnat
Hallinnoija:  Keravan kaupunki

Kehittämishankkeen kokonaistavoitteena on vammaisten henkilöiden alueellisen yhdenvertaisuuden lisääminen luomalla yhteiset palveluiden toiminta- ja soveltamisohjeet Kuuma -kunnissa ja hyvinkäällä.

Loppuraportti

Länsi-Uudenmaan vanhuspalveluiden kehittämisyksikkö -hanke /
Utvecklingsenhet för tjänster inom äldreomsorg i Västra Nyland
Toteutusaika:  1.4.2007 – 31.10.2009
Rahoittajat:  Sosiaali- ja terveysministeriö, alueen kunnat
Hallinnoijat:  Pohjan kunta / Raaseporin kaupunki

Länsi-Uudenmaan kunnissa toteutetussa ikäihmisten palveluiden kehittämishankkeessa kehitettiin seudun kuntien yhteistyötä ikäihmisten palveluissa yhteisten toimintamallien sekä henkilöstön koulutuksen avulla.

Loppuraportti

Päihdepalveluiden kehittäminen Keski- ja Länsi-Uudellamaalla Ehyet seudulliset päihdepalvelut 2008-2009
Toteutusaika:  14.3.208 – 30.9.2009
Rahoittaja:  Etelä-Suomen lääninhallitus
Hallinnoija:  Sosiaalitaito

Ehyt -hankkeen toteutus pohjautui aiempiin mielenterveys- ja/tai päihdepalvelujen kehittämishankkeisiin. Tavoitteena oli jatkaa näiden hankkeiden kehittämistyötä ja viedä niissä savutettuja tuloksia eteenpäin pyrkien erityisesti vahvistamaan seudullista yhteistyötä erityispalveluiden osalta.

Loppuraportti

Aikuissosiaalityö laadukkaaksi ja vaikuttavaksi Keski-Uudellamaalla
Toteutusaika:  1.10.2007 – 31.10.2009
Rahoittajat:  Sosiaali- ja terveysministeriö / sosiaalialan kehittämishanke, alueen kunnat
Hallinnoija:  Keravan kaupunki

Aikuissosiaalityön kehittämishankkeen kokonaistavoitteena oli aikuissosiaalityön asiakas- ja työprosessien selkiytyminen ja toimeentulotuen myöntämiskäytäntöjen yhtenäistäminen Kuuma -kunnissa.

Loppuraportti

Paljonko on paljon – Lastensuojelun vaikuttavuus ja talous
Toteutusaika:  1.11.2006 – 31.12.2009
Rahoittajat:  Uudenmaan liitto, Sosiaalitaito
Hallinnoija:  Sosiaalitaito

POP -hankkeen tavoitteena oli luoda lastensuojelupalvelujen vaikuttavuutta, tuottavuutta ja taloudellisuutta mittaavan ja arvioivan tarkastelukehikon runko sekä lisätä sosiaalijohdon ja sosiaalialan työntekijöiden tietoa ja osaamista erityisesti lastensuojelupalvelujen taloudellisesta vaikuttavuudesta ja tuottavuudesta.

Loppuraportti

Länsi-Uudenmaan sosiaalipäivytyksen kehittämishanke
Toteutusaika:  1.11.2006 – 31.12.2009
Rahoittajat:  Sosiaali- ja terveysministeriö, alueen kunnat
Hallinnoijat:  karjaan kaupunki / Raaseporin kaupunki

Hankkeen tarkoituksena oli kehittää ja käynnistää koko Länsi-uudenmaan kattava sosiaalipäivytys pohjautuen aktiivityöhön ja varallaoloon sekä poliisilaitosyhteityöhön.

Kuka vaikuttaa – Kumppanuudesta hyvinvointia Keski-Uudellamaalla
Toteutusaika:  1.9.2008 – 31.12.2009
Rahoittajat:  Uudenmaan liitto, alueen kunnat
Hallinnoija:  Uudenmaan sosiaaliturvayhdistys ry

Kuka vaikuttaa – kumppanuudesta hyvinvointia Keski-Uudellamaalla -hankkeen lähtökohtana oli luoda uudenlaisia kumppanuuteen perustuvia yhteistyön tapoja Kuuma -seudun kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen välille siten, että paikallisten yhdistysten erityisosaaminen ja asiantuntemus nivoutuvat osaksi seudullista sosiaali- ja terveystoimen kehittämistyötä sekä kuntien toimintaa. Hanke pohjautui vuosina 2005 – 2008 toimineeseen ensimmäiseen Kuka vaikuttaa – kansalaisosallistuminen seutukehittämisessä -hankkeeseen.

Loppuraportti

2008

Keski-Uudenmaan sosiaalipäivytyksen kehittämishanke
Toteutusaika:  1.8.2006 – 31.5.2008
Rahoittajat:  Sosiaali- ja terveysministeriö / Sosiaalialan kehittämishanke, alueen kunnat
Hallinnoija:  Tuusulan kunta

Hankkeessa kehitettiin seudullisen sosiaalipäivystyksen toimintamalli ja käynnistettiin sen mukainen toiminta Keski-Uudenmaan alueella vuoden 2007 alusta ja se vakinaistettiin vuoden 2009 alusta.

Loppuraportti

2007

Avaimia päivähoidon arkeen – Erityispäivähoidon kehittäminen osana varhaiskasvatusta Länsi- ja Keski-Uudellamaalla
Toteutusaika:  1.8.2005 – 31.12.2007
Rahoittajat:  Sosiaali- ja terveysministeriö / sosiaalialan kehittämishanke, alueen kunnat
Hallinnoija:  Nurmijärven kunta

Hanke toimi seudullisena varhaiskasvatuksen ja erityispäivähoidon laadullisen kehittämisen välineenä. Hankkeen tavoitteena oli lisätä varhaiskasvatuksen henkilöstön tietoa ja osaamista lapsen yksilöllisten tarpeiden havainnoimiseksi ja tukemiseksi, turvata kehittämistyön jatkuvuutta kunnissa, selkiyttää erityispäivähoitoon liittyviä käsitteitä ja määritelmiä sekä kehittää oman toiminnan arviointia.

Loppuraportti

Sosiaaliset yritykset alueen hyvinvoinnin kehittäjinä – SOSVOIMA
Toteutusaika:  1.8.2005 – 31.12.2007
Rahoittajat:  ESR / Equal
Hallinnoija:  Diakonia -ammattikorkeakoulu

Hanke suuntautui sosiaalisen yrittäjyyden edistämiseen ja tukemiseen useissa Keski-Uudenmaan kunnissa. hankkeeseen osallistuivat Järvenpään kaupunki, Mäntsälän ja Tuusulan kunnat, Diakonia -ammattikorkeakoulu, Laurea -ammattikorkeakoulu, Sosiaalitaito, Keski Uudenmaan kumppanuusyhdistys sekä Uudenmaan vammaispalvelusäätiö.

Sosiaalilan tyäturvallisuus -hanke
Toteutsaika:  1.2.2006 – 31.5.2007
Rahoittajat:  Sosiaali- ja terveysministeriö
Hallinnoija:  Sosiaalitaito