Sosiaalialan kumppanuutta

Kotona kokonainen elämä – Kaste ohjelma

Kotona Kokonainen elämä Länsi- ja Keski-Uudellamaalla – Oma koti


Toteutumisaika:  1.4.2013 – 31.10.2015
Rahoittajat:  Sosiaali- ja terveysministeriö / Kaste -ohjelma, alueen kunnat
Hallinnoija:  Hyvinkään kaupunki

Hankkeen päätavoitteena on ikäihmisten kotihoidon sisällön ja työprosessien kehittäminen. Hanke on osa Etelä-Suomessa toteutettavaa ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelmaa

Hankkeen omat kotisivut

Vastuuhoitajan vuosikello
Vastuuhoitajan vuosikello_Oma koti -osakokonaisuus

Opinnäytetyö osakokonaisuuden viestinnästä valmistunut:
Katariina Pelkonen (Metropolia Ammattikorkeakoulu, Terveydenhoitaja YAMK, Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen):  Viestintä Oma koti -hankkeessa

NYKYTILAKUVAUKSIA:
Sirpa Jyrkkanen: Hyvinvointiteknologian mahdollisuudet kotihoidon palveluprosessien kehittämisessä. Opinnäytetyö (YAMK) Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma, Tampere

Hangon nykytilakartoitus: Kotihoidon asiakkaan käytössä olevat apuvälineet ja tulevaisuuden apuvälinetarpeet henkilökunnan arvioimana sekä kotihoidon henkilöstön itsearvioitu apuvälineosaaminen sekä teknologisten laitteiden ja palvelujen osaaminen.

Työajan kohdentuminen, työn jakautuminen ja käyntien siirrettävyys:
Työajan kohdentumisen raportti ja käyntien siirrettävyyden tarkastelu 2014 – Kaikki paikkakunnat

Työajan kohdentumisen raportti ja käyntien siirrettävyyden tarkastelu 2015 – Kaikki paikkakunnat

YHTENÄISET TOIMINTAMALLIT KUNNAN SISÄLLÄ – KUNTIEN VÄLILLÄ:
Aikakriittiset tehtävät

LISÄÄ NYKYTILAKUVAUKSIA:

Kotihoidon asiakkaiden kokemuksia arjen sujuvuudesta, saamistaan palveluista sekä osallisuudestaan niiden suunnitteluun ja toteutukseen (asiakaskokemuskeskustelu):

Asiakaskokemuskeskustelun runko
Stomme för klientupplevelsediskussionen
Saatekirje asiakkaalle
Personligt brev till klienten
Saatekirje vastuuhoitajalle
Personligt brev till ansvarige vårdaren

Asiakaskokemuskeskustelu 2014_tulokset_koko aineisto
Asiakaskokemuskeskustelu 2014_lisäanalyysejä_koko aineisto

Sarianne Jyrkkänen ja Hanna Ruokanen: Ikääntynyt aktiivisena toimijana vai passiivisena palveluiden kohteenaopinnäytetyö (Geronomi AMK, Vanhustyön koulutusohjelma), Metropolia Ammattikorkeakoulu  

Työntekijöiden näkemyksiä kotihoidon palvelujen kehittämisestä:

Verkkoaivoriihi 2.2.-1.3.2015 Länsi- ja Keski-Uudellamaalla, Kouvolassa ja Eksotessa: Työntekijöiden näkemyksiä kotihoidon palvelujen kehittämisestä; mitkä asiat työntekijät näkevät tärkeinä tulevaisuuden kotihoidossa. Linkin takana kaikkien kolmen alueen yhdistetyt tulokset sekä alueittaiset tulokset.

Työntekijöiden näkemyksiä kotihoidon palvelujen kehittämisestä – Verkkoaivoriihi tulokset