Sosiaalialan kumppanuutta

Lataamo

Tämä osio on tarkoitettu hankkeiden tuotosten ja hyvien käytäntöjen levittämiseen.

Kehittämistyössä ja eri hankkeissa on tehty erilaisia lomakkeita, raportteja, selvityksiä, ohjeistuksia yms. Näitä voi vapaasti käyttää, muokata ja kehittää edelleen.

Annattehan myös palautetta aineistoista ja jos kehittelette / muokkaatte niitä, lähettäisittekö myös muokatun version osoitteeseen toimisto(at)sosiaalitaito.fi

 

 

LASTENSUOJELUN TILA LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2009

Lastensuojelun tila Länsi- ja Keski-Uudellamaalla 2009 on lajissaan ensimmäinen Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien lastensuojelua koskeva selvitys. Selvityksessä käsitellään lastensuojelun asiakasmääriä ja kustannuksia kuntien antamien tietojen perusteella. Selvitys on alku laajemmalle lastensuojelun tiedontuotannon vahvistamisprosessille. Lastensuojelun tila 2009 selvityksen pohjalta työstetään kuntien sosiaali- ja terveysjohdon sekä talouden ja hallinnon asiantuntijoiden kanssa yhteisiä analyysejä, tulkintoja ja johtopäätöksiä lasten suojeluun liittyvistä palveluista.

Selvityksen keskeisimpänä tarkoituksena on ollut koota olemassa oleva lastensuojelun tieto yhdeksi käsiteltäväksi kokonaisuudeksi kuntien päättäjien, johtajien ja kehittäjien käyttöön. Nyt annetut tiedot sisältävät monia tulkinnanvaraisuuksia ja vinoutumia, jotka johtuvat kuntien tietolähteisiin ja –järjestelmiin liittyvistä eroavaisuuksista ja ongelmista (eri tavoin määritellyt ja annetut tietokokonaisuudet, eri tavoin tilastoihin dokumentoidut tiedot, puutteet tietojärjestelmissä ja asiakastyön dokumentoinnissa jne.). Yksittäisiä palveluita ja yksittäisiä kuntia koskevia johtopäätöksiä on tämän raportin varassa vaikeaa tai jopa harhaanjohtavaa tehdä. Kuntien välisiä vertailuja voi tehdä vain suuntaa-antavasti.

lastensuojelun tila Länsi- ja Keski-Uudellamaalla 2009
Lastensuojelun tila 2009 selvitykseen kerättävät tiedot

 

Sosiaaliasiamiestoiminnan asiakastapahtumalomake

Sosiaalitaito huolehtii vuodesta 2010 alkaen Hyvinkään, Karjalohjan, Karkkilan, Lohjan, Nummi-Pusulan, Vihdin, Siuntion, Mäntsälän sekä Pornaisten sosiaaliasiamiehen tehtävistä.

Sosiaaliasiamiehen tulee laatia vuosittain sosiaaliasiamiestoiminnassaan tietoonsa tulleista ilmiöistä selvitys, joka annetaan kunnanhallitukselle. Selvitys on julkinen asiakirja. Selvityksen pääasiallisena aineistona on sosiaaliasiamiehelle vuoden aikana tulleet yhteydenotot.

Sosiaalitaidossa on kehitetty tilastojen keruuta varten sosiaaliasiamiestoiminnan asiakastapahtumalomake, josta tiedot on helposti siirrettävissä webropol -lomakkeelle raportin laatimista varten.

Lomake on vapaasti käytettävissä ja sitä koskevia kehittämisehdotuksia voi lähettää Sosiaalitaitoon Hilkka Kärkkäiselle (hilkka.karkkainen(at)sosiaalitaito.fi).

 

POP -hankkeen (Paljonko on paljon) tavoitteena on ollut tuottaa taustatietoa ja välineistöä kuntien sosiaalijohdon, asiantuntijoiden ja päättäjien käyttöön lastensuojelupalvelujen suunnittelu-, toteutus- ja kehittämistyöhön. Samalla hanke on pyrkinyt tuottamaan tietoa myös hallinnon käyttöön hankintaprosessiin ja kilpailutukseen. Tavoitteena on ollut tukea kuntien mahdollisuuksia ja valmiuksia johtaa, ohjata ja kehittää lastensuojelupalveluiden kehittämistä.

Taulukko on hyödyllinen lastensuojelun kokonaiskustannusten kehityksen seuraamisessa. Taulukosta näkee, mitä palveluja lapset kussakin iässä käyttävät ja mitä ne maksavat. Päättäjille se kertoon, kuinka paljon halvempaa on tarjota lapselle palveluja varhaisessa ikävaiheessa verrattuna vaikkapa murrosikäisten lasten ongelmien ratkaisuun tarvittaviin varoihin. Taulukosta näkee myös väestöennusteen perusteella kunnassa syntyvät kustannukset.

Taukukon ohjeistus
Excell taulukko

 

 

Sosiaalitaidon ohjeistus kehittämishankkeissa tehtäville itsearvioinnille Kehittämisprosessi näkyväksi. Näkökulmia ja ohjeita itsearviointiin. Itsearviointimateriaali on tarkoitettu kehittämishankkeiden työntekijöille välineeksi, jonka avulla voidaan varmistaa hankkeen eteneminen sille asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. Lisätietoja voi kysyä Merja Salmelta ja Petteri Heinolta.

 

Loppuraportointi

Ohessa on kehittämishankkeen loppuraportointia jäsentävä raportointirunko. Oheista ”runkoa” voi muokata ja täydentää. On kuitenkin hyvä, että kunkin hankkeen loppuraportissa läpikäydään niitä kokonaisuuksia, joita tässä rungossa on.
Loppuraporttin runko

 

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen

Ohessa asiantuntijatyöskentelyssä valmisteltu ohjeistus ja runko lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatimiseksi kunnissa. Keskustelujen pohjalta on päädytty myös siihen, että ainakin osittain kuntakohtaisen tiedon lisäksi suunnitelmaan tuotetaan seudullista hyvinvointitietoa. Tämän tiedon tuottaa Sosiaalitaito keväällä 2009 (vuoden 2008 tietojen pohjalta).

Tarkoituksenamme on käynnistää vankempi seudullinen hyvinvointitiedon tuottamisen prosessi, josta saamme monenlaista hyötyä jatkossa.

Voit käyttää suunnitelman runkoa ja ohjeistusta hyväksesi.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2008 – ohjeistus ja rakenne

 

Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake

Arkitieto biteiksi -hanke tuotti vuonna 2007 ensisijaisesti keski-Uudenmaan sosiaalipäivystyksen kehittämishankkeen tarpeisiin sosiaalipäivystyksen tapahtumalomakkeen.

Lomakkeen tarkoituksena on koota kattavasti tietoa sosiaalipäivystyksen asiakkaista ja sitä on käytetty sosiaalipäivystyksen toiminnan kuvaamiseen ja kehittämiseen.

Lomake on vapaasti hyödynnettävissä sosiaalipäivystystoiminnassa ja muokattavissa myös muunkin sosiaalipalvelun tarpeisiin. Tapahtumalomake