Sosiaalialan kumppanuutta

Tavoitteet ja toimintaidea

Sosiaalitaidon tavoitteet ja toiminta-idea

Kehittämistyössämme ja ammatillisen osaamisen vahvistamisessa kulkee läpäisevänä ajatus tutkimuksen, kehittämisen ja koulutuksen yhdistämisestä. Työmme perustuu tutkimuksellisen tiedon, kehittämisen ja työelämän väliseen vuoropuheluun.

Toimintamme pohjaa kuntakohtaisiin ja alueellisiin tarpeisiin ja sektorirajat ylittävään pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Sosiaalitaidon kehittämistyö toteuttaa alueellaan myös valtakunnallisia strategisia tai ohjelmallisia linjauksia. Näistä keskeisin on KASTE -ohjelman alueellinen toimeenpano ja uudistuvan lainsäädännön linjaukset.

Kehittämistyössämme ovat mukana myös sosiaalialan johtamiseen ja henkilöstöön liittyvät kysymykset (mm. osaaminen, henkilöstön saatavuuden turvaaminen, tehtävärakenteiden ja toimintatapojen kehittäminen ja uudet ammatilliset roolit työssä). Varmistamme, että toiminta-alueen kunnat ovat aktiivisesti osallisia valtakunnallisessa kehittämistyössä.

Toimintaamme ohjaavia periaatteita ovat:

  1. sosiaalisen näkökulman näkyvillä pitäminen on tärkeää kaikessa toiminnassa
  2. toiminta on kuntien tarpeista syntyvää ja pyrkii konkreettisiin parannuksiin
  3. toiminta ei kuulu muiden seudun tai alueen toimijoiden perustehtäviin
  4. toiminta kohdentuu yksittäistä kuntaa tai palvelua laajempiin kokonaisuuksiin
  5. toiminnassa yhdistyvät kehittämistyötä tukevan tutkimuksen, arvioinnin ja koulutuksen näkökulmat
  6. toiminta on monitoimijaista ja monisektorista
  7. toiminnan lähtökohtana on sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annettu laki ja asetus