Mielenterveysosaamisella ratkaisuja iäkkäiden palveluihin

 

Tavoite ja tausta: Vahvistaa mielenterveysosaamista ja taitoja kuntien ikääntyneiden palveluissa valmentamalla ammattilaisia ottamaan käyttöön voimaannuttavaa, ratkaisukeskeisestä työtapaa sekä luomaan uusia toimintamalleja ja -tapoja mielenterveyden tukemiseksi.

Hankkeen perusta kiinnittyy positiiviseen mielenterveyteen ja korostaa voimavaraisuutta. Hankkeessa tuodaan näkyviin mielenterveysosaamisen ydinasiat kolmessa kehyksessä: matalan kynnyksen toiminnassa (päivätoiminta, palvelukeskukset), kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa.

Toteutus:

  • Hanke toteutetaan Länsi- ja Keski-Uudenmaalla ajalla 2020-2022.
  • Ikäinstituutti johtaa hanketta ja on sen päätoteuttaja.
  • Osatoteuttaja on Sosiaalitaito.

Hankkeen alussa järjestetään kehittämistyöpajoja ikäihmisille. Pajoissa kartoitetaan ikäihmisten tarpeita ja toiveita sekä kehitetään toimintamallin ideoita. Ammattilaisille toteutetaan fokusryhmähaastattelut, joissa kartoitetaan heidän ajatuksiaan mielenterveysosaamisesta.

Ammattilaisten kehittämisohjelmat käynnistetään vuonna 2021 ja ne kestävät vuoden ajan. Ohjelmat sisältävät lähitapaamisia, luentoja, omaan työhön sovellettavia tehtäviä, uusien toimintatapojen ja mallien kehittämistä ja käyttöönottamista.  Tapaamisissa jaetaan hyviä käytäntöjä, luodaan pohjaa kuntien väliselle yhteistyölle sekä luodaan uusia verkostoja. Kehittämisohjelmiin osallistuvat vievät tietoa ja juurruttavat opittua koko työyhteisöön. Teemoista järjestetään kaikille avoimia luentoja. Vuoden aikana tehtyjä oivalluksia kiteytetään myös käsikirjaan mielenterveysosaamisesta ja -taidoista ja hyvistä käytännöistä ikääntyneiden palvelupolun eri vaiheissa.

Vuonna 2022 alueella pilotoidaan mielenterveysosaamisen kouluttajakoulutus. Koulutuksen käyneet voivat järjestää alueella jatkossa teemaan liittyvää koulutusta ja näin varmistaa ja syventää alueen mielenterveysosaamista. Toimintaa arvioidaan koko hankkeen ajan joustavalla tiedonkeruulla ja ympäristössä tapahtuvalla havainnoinnilla.

Tuotokset:

Hankkeessa syntyy

  1. kuvaus mielenterveysosaamisen polusta
  2. käsikirja ja työkortit ammattilaisille ja ikääntyneille
  3. mielenterveysosaamisen valmennusmalli ikääntyvien palveluissa työskenteleville ammattilaisille
  4. kouluttajakoulutuksen runko.

Hanke antaa ammattilaisille tietoa ja välineitä mielenterveystaitojen vahvistamiseen, tukea uusien toimintamallien käyttöönottamiseen, säännöllisesti kokoontuvan verkoston, reflektointi- ja yhteistyöareenan, osaamista osallisuuden tukemiseen sekä tukea koronatilanteen aiheuttamien vaikutusten käsittelyyn ja hyvinvoinnin tukemiseen. Ikääntyneet saavat hankkeesta tietotaitoa mielen hyvinvoinnin omatoimiseen vahvistamiseen, resilienssin rakentamiseen sekä osallistumisen ja vaikuttamisen areenan. He saavat työpajoissa vertaiskokemuksia ja -tukea sekä mahdollisuuksia parantaa omaa elämäntilannettaan ja selviytymisen kykyjä.

Yhteystiedot

Elisa Virkola

suunnittelija
Ikäinstituutti
etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi
puh. 040 689 6937

Tamara Björkqvist

kehittämiskoordinaattori
ikäihmisten palvelut
Sosiaalitaito
etunimi.sukunimi@sosiaalitaito.fi
puh. 0400 428 833