Sosiaalialan kumppanuutta

Sosiaaliasiamies

  • Lohjan kaupunki, Siuntion kunta, Keravan kaupunki, Karkkilan kaupunki, Vihdin kunta, Inkoon kunta
  • Keusote: Tuusulan kunta, Järvenpään kaupunki, Hyvinkään kaupunki, Nurmijärven kunta, Mäntsälän kunta ja Pornaisten kunta

Asiakkaan asemaa sosiaalihuollossa säätelee laki sosiaalihuollon asikkaan asemasta ja oikeuksista, joka tuli voimaan 1.1.2001. Asiakaslaki sisältää sosiaalihuollon asiakkaan osallistumiseen, kohteluun ja oikeusturvaan sisältävät oikeudelliset periaatteet. Lain tarkoituksena on edistää sosiaalipalveluissa asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja kohteluun.

Laki koskee asiakkaan asemaa ja oikeuksia sekä viranomaisen että yksityisen järjestämässä sosiaalihuollossa.

Sosiaaliasiamiehen tehtävä on:
1. neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa
2. avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
3. tiedottaa asiakkaan oikeuksista
4. toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
5. seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia myös asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmallisissa tilanteissa.

Sosiaaliasiamiehen tehtävä alueeseen eivät kuulu kansaneläkelaitoksen (KELA), työvoimatoimiston, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai edunvalvonnan (holhous) palvelut.

Socialombudsman

  • Lojo stad, Sjundeå kommun, Kervo stad, Högförs stad, Vichtis kommun, Ingå kommun
  • Keusote: Tusby kommun, Träskända stad, Hyvinge stad, Nurmijärvi kommun, Mäntsälä kommun, Borgnäs kommun

Klientens ställning i socialvården regleras i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården, som trädde i kraft den 1 januari 2001. Klientlagen innehåller de rättsliga principerna i anslutning till klientens medverkan, bemötande och rättsskydd inom socialvården. Syftet med lagen är att främja klientmedverkan och förtroendefulla klientrelationer samt klientens rätt till socialvård av god kvalitet och ett gott bemötande.

Lagen gäller klientens ställning och rättigheter i socialvård som ordnas av både myndigheter och privata.

Socialombudsmannen har som uppgift:
1. att ge klienten råd i frågor som gäller tillämpning av klientlagen
2. att bistå klienten vid framställande av anmärkning
3. att informera om klientens rättigheter
4. att också i ovrigt arbeta för att främja klientens rättigheter och för att de ska bli tillgodosedda
5. att följa hut klienternas rättigheter och ställning utvercklas i kommunen och årligen till kommunstyrelsen avge en redogörelse för detta

Socialomdubsmannen är en opartisk person som arbetar för att trygga klienternas intresse. Socialombudsmannens uppgift är rådgivande. Socialombudsmannen fattar inte beslut och beviljar inte förmåner. Socialombudsmannen kan också agera mellanhand för en klient och en anställd i problematiska situationer.

Socialombudsmannens uppgiftsområde omfattar inte arbetskraftsbyråns, hälso- och sjukvårdens, skuldrådgivningens eller intressebevakningens (förmyndarskap) tjänster.

——————————————————————————————————

Sosiaaliasiamies / Socialombudsmannen

Sosiaaliasiamiehelle voi jättää sähköpostia osoitteeseen
sosiaaliasiamies(at)sosiaalitaito.fi.

(Jos lähetät sähköpostia, ota huomioon, ettei tietojen salassapysyminen ole täysin varmaa, koska viestisi kulkee avoimessa tietoverkossa. Sähköpostiviestin lähettäjä on vastuussa viestinsä sisältämistä tiedoista. Sosiaaliasiamieheltä voi kysyä yleisiä neuvoja ja ohjeita sähköpostitse. Henkilökohtaisissa asioissa on tietoturvan kannalta parempi ottaa yhteyttä puhelimitse tai kirjeitse.)

Yhteydenotto sosiaaliasiamieheen puhelimitse varmimmin:
Socialombudsmannen kontaktas säkrast per telefon:

Sosiaaliasiamiehet
Clarissa Peura
Riikka kainulainen
Puhelin / Telefon: 0400-277 087

maanantai  / måndag        12.00-15.00

tiistai, keskiviikko, torstai
tisdag, onsdag, torsdag     9.00-12.00

Puhelinaikaa ei ole pyhien aattoina seuraavasti:
18.4.2019, 30.4.2019, 20.-21.6.2019, 5.12.2019, 23.-24.12.2019, 31.12.2019

9.4.2020, 30.4.2020, 20.5.2020, 18.6.2020, 23.-24.12.2020, 31.12.2020

Postiosoite:
Sosiaalitaito
Sosiaaliasiamies
Sibeliuksenkatu 6 A 2
04400 Järvenpää

Asiakasvastaanotto vain ajanvarauksella asiakkaan kotikunnan järjestämissä tiloissa.
Mottagning bara med tidsbeställning i lokaliteter som klientens hemkommun ordnat.

—————————————————————————————————

Sosiaaliasiamiehen toiminta

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2018
Sosiaaliasiamiehen selvitys_vuodelta 2017
Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2016

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2015

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2014
Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2013

sosiaaliasiamiehen_selvitys vuodelta 2012
Sosiaaliasiamiehen_selvitys vuodelta 2011
Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2010
Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2009