Sosiaalialan kumppanuutta

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies

Sosiaalitaito vastaa sosiaaliasiamiestoiminnasta seuraavien kuntien osalta:

  • Inkoon kunta, Karkkilan kaupunki, Keravan kaupunki, Lohjan kaupunki, Siuntion kunta ja Vihdin kunta
  • Keusote: Hyvinkään kaupunki, Järvenpään kaupunki, Mäntsälän kunta, Nurmijärven kunta, Pornaisten kunta ja Tuusulan kunta

Asiakkaan asemaa sosiaalihuollossa säätelee laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Asiakaslaki sisältää sosiaalihuollon asiakkaan osallistumiseen, kohteluun ja oikeusturvaan sisältävät oikeudelliset periaatteet. Lain tarkoituksena on edistää sosiaalipalveluissa asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja kohteluun.

Laki koskee asiakkaan asemaa ja oikeuksia sekä viranomaisen että yksityisen järjestämässä sosiaalihuollossa.

Sosiaaliasiamiehen tehtävä on:
1. neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa
2. avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
3. tiedottaa asiakkaan oikeuksista
4. toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
5. seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia myös sovittelevassa roolissa asiakkaan ja työntekijän välisissä ongelmallisissa tilanteissa.

Sosiaaliasiamiehen tehtäväalueeseen eivät kuulu Kansaneläkelaitoksen (KELA), työvoimatoimiston, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai edunvalvonnan (holhous) palvelut.


Socialombudsman

Socialkompetens tar hand om socialombudsmannens uppgifter i följande kommuner

  • Högförs stad, Ingå kommun, Kervo stad, Lojo stad, Sjundeå kommun och Vichtis kommun
  • Keusote: Borgnäs kommun, Hyvinge stad, Mäntsälä kommun, Nurmijärvi kommun, Träskända stad och Tusby kommun

Klientens ställning i socialvården regleras i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientlagen innehåller de rättsliga principerna i anslutning till klientens medverkan, bemötande och rättsskydd inom socialvården. Syftet med lagen är att främja klientmedverkan och förtroendefulla klientrelationer samt klientens rätt till socialvård av god kvalitet och ett gott bemötande.

Lagen gäller klientens ställning och rättigheter i socialvård som ordnas av både myndigheter och privata.

Socialombudsmannen har som uppgift:
1. att ge klienten råd i frågor som gäller tillämpning av klientlagen
2. att bistå klienten vid framställande av anmärkning
3. att informera om klientens rättigheter
4. att också i ovrigt arbeta för att främja klientens rättigheter och för att de ska bli tillgodosedda
5. att följa hut klienternas rättigheter och ställning utvercklas i kommunen och årligen till kommunstyrelsen avge en redogörelse för detta

Socialomdubsmannen är en neutral person som arbetar för att trygga klienternas intresse. Socialombudsmannens uppgift är rådgivande. Socialombudsmannen fattar inte beslut och beviljar inte förmåner. Socialombudsmannen kan också agera i försonlig roll vid problematiska tillfällen mellan klienten och anställden.

Socialombudsmannens uppgiftsområde omfattar inte arbetskraftsbyråns, hälso- och sjukvårdens, skuldrådgivningens eller intressebevakningens (förmyndarskap) tjänster.


Yhteystiedot/ Kontaktuppgifter

Sosiaaliasiamiehet/Socialombudsmän
Clarissa Peura
Riikka Kainulainen
Puhelin / Telefon: 0400-277 087

maanantai  / måndag        12.00-15.00

tiistai, keskiviikko, torstai
tisdag, onsdag, torsdag     9.00-12.00

Puhelinaikaa ei ole pyhien aattoina seuraavasti:
9.4.2020, 30.4.2020, 20.5.2020, 18.6.2020, 23.-24.12.2020, 31.12.2020

Sähköposti: sosiaaliasiamies(at)sosiaalitaito.fi

Jos lähetät sähköpostia, ota huomioon, ettei tietojen salassa pysyminen ole täysin varmaa, koska viestisi kulkee avoimessa tietoverkossa. Sähköpostiviestin lähettäjä on vastuussa viestinsä sisältämistä tiedoista. Sosiaaliasiamieheltä voi kysyä yleisiä neuvoja ja ohjeita sähköpostitse. Henkilökohtaisissa asioissa on tietoturvan kannalta parempi ottaa yhteyttä puhelimitse, kirjeitse tai Asiointitilin välityksellä.

Postiosoite/Postadress:
Sosiaalitaito
Sosiaaliasiamies
Sibeliuksenkatu 6 A 2
04400 Järvenpää

Asiointitili: https://www.suomi.fi/viestit

Asiakasvastaanotto vain ajanvarauksella asiakkaan kotikunnan järjestämissä tiloissa.
Mottagning bara med tidsbeställning i lokaliteter som klientens hemkommun ordnat.


Sosiaaliasiamiehen toiminta

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2019
Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2018
Sosiaaliasiamiehen selvitys_vuodelta 2017
Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2016

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2015

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2014
Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2013

sosiaaliasiamiehen_selvitys vuodelta 2012
Sosiaaliasiamiehen_selvitys vuodelta 2011
Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2010
Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2009