Rakenteellinen sosiaalityö

Rakenteellisesta sosiaalityöstä säädetään sosiaalihuoltolaissa (1301/2014, 7§). Laki velvoittaa huolehtimaan rakenteellisella sosiaalityöllä sosiaalista hyvinvointia ja sosiaalisia ongelmia koskevan tiedon välittymisestä ja sosiaalihuollon asiantuntemuksen hyödyntämisestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Rakenteellisen sosiaalityön tehtäviä ovat

  1. tiedon tuottaminen sosiaalihuollon asiakkaiden tarpeista ja niiden yhteiskunnallisista yhteyksistä sekä tarpeisiin vastaavien sosiaalipalvelujen ja muun sosiaalihuollon vaikutuksista
  2. tavoitteellisten toimien ja toimenpide-ehdotusten tekeminen sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi sekä kunnan asukkaiden asuin- ja toimintaympäristöjen kehittämiseksi
  3. tuoda sosiaalihuollon asiantuntemus osaksi kunnan muiden toimialojen suunnittelua sekä tehdä yhteistyötä yksityisten palveluntuottajien ja järjestöjen kanssa paikallista sosiaalityötä sekä muuta palvelu- ja tukivalikoimaa kehittäen.
raportteja ja kirja

Rakenteellisen sosiaalityön nykytila

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteutti vuonna 2021 kyselyn kunnille ja kuntayhtymille sekä sosiaalialan osaamiskeskuksille kartoittaakseen rakenteellisen sosiaalityön tiedontuotannon nykytilaa ja tiedontuotannon tarpeita sekä tulevaisuuden kehitysnäkymiä. Tässä työpaperissa esitetään kyselyn tulokset.

THL:n Vaikuttava rakenteellinen sosiaalityö -raportissa tarkastellaan rakenteellista sosiaalityötä teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista käsin.

pelinappuloita laudalla

Sosiaalinen raportointi

Sosiaalinen raportointi on yksi rakenteellisen sosiaalityön väline, jonka avulla voidaan tuoda esiin sosiaalisia epäkohtia ja kehittää sosiaali- ja hyvinvointipalveluja. Sosiaalisessa raportoinnissa raportoinnin kohteena ovat sosiaalityön asiakastyössä esiintyvät positiiviset tai negatiiviset ilmiöt.

Lue lisää