3W -kehittämisohjelma ikäihmisten palveluihin (2018-2019)

Sosiaalitaito koordinoi toiminta-alueensa neljän kunnan yhteisen 3W (WinWinWin) – kehittämisohjelman, jossa tuetaan ikäihmisten palvelujen lähiesimiehiä ja tiimin vastaavia luomaan uusia rakenteita ja toimintatapoja johtamis-/kehittämistyöhönsä. Koulutuksella ja valmennuksella tuetaan lähiesimiesten onnistumista tiimien johtamisessa ja kehittämisessä.

Ratkaisukeskeisyys ja positiivinen psykologia toimivat valmennuksen ohjaavina arvoina. Kehittämistyön keskiössä on Lean-menetelmän toimintakäytännöt.

3W (WinWinWin) -kehittämisohjelman tavoitteena on, että kaikki voittavat: asiakkaat, organisaatiot ja osallistujat. Hyvällä ja tavoitteellisella johtamisella ja jatkuvalla kehittämistyöllä tavoitellaan ensisijaisesti arvoa asiakkaalle. Toimivista ja sujuvista prosesseista sekä motivoituneesta henkilöstöstä hyötyvät myös organisaatio ja työyhteisöt. Kehittämisohjelman kautta osallistuja eli lähiesimiestehtävässä toimiva saa tukea työhönsä sekä osaamisensa kasvamisen että vertaistuen kautta. Kuntien yhteistyö kehittämisohjelmassa tukee myös edessä olevan soteuudistuksen edellyttämää muutoskykyä.

Kehittämisohjelmaan sitoutuneet kunnat/kuntayhtymät ovat: Kirkkonummi, Raasepori sekä Perusturvakuntayhtymä Karviaisesta Vihti ja Karkkila. Kaikkiaan ohjelmaan osallistuu 32 lähiesimiestä/tiiminvastaavaa, joista 15 työskentelee ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan yksiköissä. Muiden toimipisteet ovat palveluohjauksessa, päivätoiminnassa tai kotihoidossa.

Kohderyhmä:

Operatiivisen työskentelyn lähiesimies, jolla tiimivastuullisen/ryhmävastuullisen rooli tehtävänimikkeenä apulaisosastonhoitaja, osastonhoitaja, tiiminvetäjä, vastuusairaanhoitaja, asumisyksikön päällikkö, kotihoidon alue-esimies tms. joka toimii joko kotihoidon tai ympärivuorokautisen hoidon yksikössä.

Valmennuksen tavoite:

Tavoitteena on, että jokainen esimiestehtävässä toimiva löytäisi oman tapansa olla ryhmän, yksikön tai tiimin johtajana siten, että hänen omat vahvuutensa esimiestyössä tulevat hyödynnetyksi ja että hän myös uskaltaa johtaa, innostaa ja kannustaa ryhmäänsä onnistumaan ja kehittymään.

Valmennuksella tuetaan seuraavia valmiuksia:

  • ajattelutyyliä, arvopohjaa, MINDSET
  • taitoja, SKILLSET
  • keinojen valikoimaa, omaa työkalupakkia, TOOLBOX (mm. Lean-menetelmä)

Valmennuksen konkreettisena tavoitteena on antaa osallistujalle valmiudet ohjatusti tuottaa hyötyä organisaatiolle toteuttamalla operatiivisessa, päivittäisessä työssä sille keskeinen projekti. Osallistujan työrooli ja valtuudet toimia työyhteisön kanssa täsmennetään ennen valmennuksen alkua, kevään 2018 aikana projektia asetettaessa.

Verkostoitumista ja vertaisoppimista

Yhteiskehittämisen hyödyt:

  • Työryhmissä on kollegoja muista kunnista ikääntyvien palvelujen kaikilta osa-alueilta (kotona asumista tulevat palvelut ja ympärivuorokautinen hoito)
  • Useita näkökulmia, monenlaisia kokemuksia, vertaiskehittäminen ja -tuki, kuntien yhteistyön vahvistaminen ja tulevaan soteyhteistyöhön valmistautuminen.
  • Tavoitteena vertaisoppiminen, alueellisten verkostojen synnyttäminen ja kollegiaalinen tuki omaan työhön ja kehittämiseen. Menetelmäharjoitteita työryhmissä.
  • Tuloksellisen ja vaikuttavan kehittämisen keinoina prosessinomainen jatkuva parantaminen ja useiden tekijöiden yhteensovittaminen: tilanteen huomioon ottaminen, joustavuus, kestävä prosessi.
  • Kehittämisohjelmassa toteutetaan siihen osallistuvissa kunnissa kaikkiaan n. 30 projektia/kehittämishanketta, joiden etenemistä seurataan ja tuetaan yhteisissä työpajoissa.

Yhteiskehittäminen haastaa osallistujat prosessiin, joka rakentuu luottamuksen synnyttämisen ja toimivan vuorovaikutuksen varaan.

Työpajat

Valmennuksen lähipäiviä on yhteensä seitsemän (7) ja tällöin harjoitellaan toiminnallisissa työpajoissa mm. Lean-menetelmän toimintakäytäntöjä sekä ihmisten kanssa työskentelyyn ja heidän johtamisensa liittyviä taitoja.

Jokaisen työpajan ja valmennuspäivän jälkeen osallistuja koordinoi kunnassaan omat kehittämiskokoukset tai työpajat, joissa oman projektin kehitettävää prosessia työstetään eteenpäin opittujen menetelmien avulla.

Hyvät käytännöt jakoon!

Kehittämisohjelman päätteeksi ja kehittämistyön edettyä osallistujakunnissa, järjestetään 11.4.2019  yhteinen Hyvät käytännöt jakoon -päätösseminaari/festarit, missä esitellään tuloksia kaikille kiinnostuneille.

Lisätietoja: ikäihmisten palvelujen kehittämiskoordinaattori Heli Virtanen (etunimi.sukunimi@sosiaalitaito.fi )