SIFT – sosiaali- ja terveydenhuollon integraation paikat paljon palveluja saavien asiakkaiden palveluprosesseissa 2017-2018

Tutkimuksen keskeisin tavoite on tunnistaa asukkaiden keskeiset palvelutarpeiden kerrostumat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden käytön taustalla sekä kuvata paljon sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita saavien kuntalaisten palvelukokonaisuudet ja -prosessit. Tutkimuksen tehtävänä on arvioida asukkaiden palvelukerrostumat / riskiprofiilit ja kehittää palvelukokonaisuuksien hallintaa tietojohtamisen ja tiedonhallinnan avulla aikaisempaa proaktiivisemmaksi ja prediktiivisemmaksi. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ja tiedontuotannon malli. Tällä varmistetaan se, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuuksien suunnittelu, kehittäminen ja johtaminen ovat ennakoivaa ja hal-littua sekä mahdollistavat sosiaali- ja terveydenhuollon integraation.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojohtamisen käyttöön tuotetun tiedon perusteella:

  • saadaan tietoa niistä sosiaali- ja terveydenhuollon prosesseista/asiakasryhmistä, joissa integraation toteuttaminen on tarkoituksenmukaista,
  • arvioidaan kehittämistä (tai lopettamista) vaativat palvelut ja toiminnot erityisesti pal-jon palvelua käyttävien asiakkuuksien osalta,
  • arvioidaan mahdollisuus palveluiden priorisointiin ja oikea-aikaisen palvelutarpeen tunnistamisen välineistön käyttöön,
  • suunnataan resurssit eniten hyvinvointihyötyä tuottaviin palveluihin,
  • arvioidaan johdonmukaisesti, systemaattisesti ja ajantasaisesti palvelutoimintaa tuot-tavuuden, laadun ja vaikuttavuuden osalta sekä luodaan pohja todelliselle sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiolle,
  • saadaan tietoa kokonaistuottavuudesta ja – vaikuttavuudesta (palvelukokonaisuudet, -polut),
  • saadaan systemaattista ja ajantasaista tietoa palvelutoiminnan asiakasryhmäkohtaisesta (erityisesti paljon palveluja käyttävät) tuottavuudesta, laadusta ja vaikuttavuudesta, jotta resursseja voidaan kohdentaa ja tehdä korjaavia toimenpiteitä joustavammin ja taloudellisemmin => sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelun, johtamisen ja kehittämisen tietojohtamisen prediktiivinen malli ja sen vieminen tulevaisuuden tiedonhallinnan alustoille.

SIFt-tulokset tiivistettynä lokakuu 2019
SIFT -hankkeen tiedote
Hankkeen loppuraportti