Tulevaisuuden lastensuojelu -hanke

Tulevaisuuden lastensuojelu -hankkeen tavoitteena on vastata lastensuojelun asiakkaina olevien lasten ja nuorten yksilöllisiin tarpeisiin siten, että heidän sosiaaliset, terveydelliset ja sivistykselliset oikeutensa voivat toteutua hallinnonalojen rajojen estämättä. Tämä edellyttää lastensuojelulain velvoittamaa moniammatillista tukea ja hoitoa. Hankkeen tavoitteena on tehdä paljon palveluja tarvitsevien lastensuojelun asiakkaiden monitoimijainen auttaminen vaikuttavaksi ja sujuvaksi toimintatavaksi. Lastensuojelun asiakkaina on yhä enemmän vaikeasti oireilevia lapsia ja nuoria. Heillä voi olla monimuotoisia sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia, joihin he tarvitsevat monenlaisia palveluja ja tukitoimia. Hankkeen tavoitteena on löytää koko Etelä-Suomen alueella sellaisia jaettuja paikallisia ja alueellisia systemaattisia toimintatapoja, joilla varmistetaan näille lapsille palveluja tuottavan monialaisen toimijaverkoston yhteistyön sujuvuus.

Hanke rakentuu kahdesta toimenpidekokonaisuudesta, joista ensimmäinen keskittyy lastensuojelun monitoimijaisen yhteistyön sisällölliseen kehittämiseen ja toinen mallintaa tämän toiminnan tukirakenteita.

Lastensuojelun monitoimijaisten yhteistyön toimenpidekokonaisuus on nimetty seuraavasti: Lastensuojelun asiakkaina olevien lasten ja nuorten tarvitsemat erityispalvelut – yhteistyön uusien mallien juurruttaminen arkeen.

Toimenpidekokonaisuuteen liittyvässä työpaketissa Lastensuojelun monitoimijaisen verkoston päihdepalvelut kartoitetaan alueiden tarpeiden mukaan päihdehuollon uusia monitoimijaisten palveluketjujen mallinnuksia sekä vanhempien että lasten palveluissa ja kehitetään intensiivistä päihdehuollon tukea lastensuojelun avohuollon asiakkaille.

Yhteistyössä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa tehtävän perustason päihdepalvelujen kehittämistyön kanssa rakennetaan elastisia lasten ja nuorten intensiivisten kotiin annettavien päihdepalvelujen käytäntöjä.

Toimenpidekokonaisuuteen liittyvässä työpaketissa Monitoimijainen arviointi kuvataan hankesuunnitelmassa seuraavasti: Monitoimijaisen asiakastyön onnistumisen edellytys on laadukas ja monipuolinen tilannearvio lapsen ja lapsiperheen hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista voimavaroista ja riskitekijöistä, jotta palvelut ja muut tukitoimet kyetään kohdistamaan tarkoituksenmukaisesti. Vahvistetaan lastensuojelun ammattilaisten kykyä arvioida lapsen ja perheen hyvinvointia käyttäen tarkoitukseen soveltuvia mittareita, esimerkiksi lastensuojelun kontekstissa kehitettyä ARVOA-mittaria (Vantaa) tai BBIC-arviointikehystä (Espoo), sekä hyödyntää arvioinnin tuloksia yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Edistetään sitä, että asiakkuuteen liittyvät päätökset, palvelusuunnitelmat ja monitoimijainen yhteistyö nojaavat luotettavaan, järjestelmälliseen ja kokonaisvaltaiseen arviointiin, joka samalla lisää lapsen ja perheen osallisuutta. Vahvistetaan myös edellytyksiä arvioida monitoimijaisen työn vaikuttavuutta seuraamalla muutoksia lasten hyvinvoinnissa.

Toiminnan tukirakenteita mallintava toimenpidekokonaisuus on nimetty seuraavasti: Monitoimijaisten tiimien systeeminen konsultointi ja lasten osallisuus monitoimijaisessa työskentelyssä.

Toimenpidekokonaisuuteen liittyvässä työpaketissa Systeeminen ajattelu- ja toimintamalli vahvistetaan systeemistä toimintamallia lastensuojelun sosiaalityössä ja monitoimijaisessa yhteistyössä. Koulutetaan lastensuojelun tiimejä ja mallinnetaan sitä, miten maakuntien monitoimijaiset systeemiset tiimit voivat hyödyntää toiminnassaan konsultoivaa tukea, jolla edistetään osaamis- ja tukikeskusmallin kehittämistä. Konsultointia hyödynnetään mm. sosiaalipalveluiden fasilitointina haastavissa sosiaalityön tilanteissa. Luodaan systeemiseen toimintamalliin Etelä-Suomen yhteistä kehittämis- ja koordinaatiotapaa.

Hankkeessa toteutettavat työpaketit Länsi- ja Keski-Uudellamaalla

Lastensuojelun monitoimijaiset päihdepalvelut: Tavoitteena, että lasten ja nuorten päihdepalvelut ja lastensuojelu järjestävät yhdessä intensiivistä kotiin annettavaa päihdehoitoa.

Systeeminen ajattelu- ja toimintamalli: Tavoitteena, että systeemisten tiimien toiminta vakiintuu yhdenmukaisena alueella, kehittyy moniammatilliseen suuntaan ja saa konsultoinnin kautta työvälineitä erityisen haastaviin tilanteisiin. Yhteinen koordinaatio- ja kehittämisrakenne mahdollistaa kehityksen.

Monitoimijainen arviointi: Tavoitteena vahvistaa lastensuojelun ammattilaisten kykyä arvioida lapsen ja perheen hyvinvointia käyttäen tarkoitukseen soveltuvia mittareita mm. Arvoa-mittaria sekä hyödyntää arvioinnin tuloksia yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Vahvistetaan edellytyksiä arvioida monitoimijaisen työn vaikuttavuutta seuraamalla muutoksia lapsen hyvinvoinnissa.

Tulevaisuuden lastensuojeluhanketta hallinnoi pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca. Lue lisää hankkeesta Soccan sivuilta.

Länsi- ja Keski-Uudellamaalla yhteyshenkilöinä ovat

Päivi Petrelius
kehittämiskoordinaattori
Tulevaisuuden lastensuojelu – hanke
etunimi.sukunimi@sosiaalitaito.fi
Puh. 040 774 7762

Vappu Koskinen
kehittämiskoordinaattori
Tulevaisuuden lastensuojelu
etunimi.sukunimi@sosiaalitaito.fi
Puh. 040 774 7721