Omaisyhteistyön toimintatavat koronapandemian aikana ja omaisyhteistyön kehittämisen toimintamalli

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää omaisyhteistyön toimintatapoja hoivakotiympäristössä. Opinnäytetyössä arvioidaan koronapandemian aikana toteutuneita omaisyhteistyön toimintatapoja ja luotiin opinnäytetyön tutkimustulosten sekä kirjallisuuden perusteella hoitohenkilöstön käyttöön Ymmärryksestä Yhteistyöhön -toimintamalli omaisyhteistyön kehittämiseen.

Arvio koronapandemia-ajan omaisyhteistyön toimintatavoista

Tutkimuksen tuloksena syntyneen arvion perusteella omaisyhteistyössä tulisi panostaa erityisesti toimivaan tiedotukseen ja viestintään. Lisäksi hoivakodin asukkaan perhelähtöisyyden tukeminen, hyvät käytännöt sekä toimiva yhteistyösuhde hoivakodin ja omaisen välillä koettiin tärkeinä asioina. Pandemian myötä hoitohenkilöstön kiire on lisääntynyt merkittävästi ja omaisten huoli ja epäluottamus läheisen saamaa hoitoa sekä tulevaisuutta kohtaan on korostunut. Hoivakodin asukkaan hyvinvoinnin romahdusmaisen laskun todettiin vaikuttaneen negatiivisesti myös hoitohenkilöstön sekä omaisten kokemuksiin omasta hyvinvoinnistaan.

Opinnäytetyön laadullinen tutkimus kohdennettiin Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tehostettua palveluasumista sekä laitoshoitoa tarjoaviin hoivakoteihin. Näiden hoivakotien hoivatyöntekijöille ja asukkaiden omaisille suunnatun kyselytutkimuksen tulosten (=43 vastaajaa) mukaan koronapandemia toi omaisyhteistyön toteuttamiseen useita lisähaasteita ja sen kehittämiselle nähtiin selkeä tarve.

Ymmärryksestä yhteistyöhön -toimintamalli

Opinnäytetyön kehittämistyönä syntyi Ymmärryksestä Yhteistyöhön -toimintamalli, jonka avulla voidaan tunnistaa omaisyhteistyön kehittämiskohteita. Kehittämiskohteiden tunnistamisen lisäksi toimintamallin avulla voidaan tarkentaa ja perustella sen käyttäjille, miksi omaisyhteistyötä tehdään sekä motivoida kehittämään sitä. Samalla kun toimintamalli auttaa tunnistamaan kehittämiskohteita, syntyy jo kehittämisideoiden aihioita.

Toimintamallin kehittämisessä on kirjallisuuden ja opinnäytetyön tutkimuksen tuloksien lisäksi hyödynnetty palvelumuotoilulle tyypillisiä kehittämisen periaatteita. Toimintamalli soveltuu käytettäväksi hoivakotiympäristön lisäksi myös muissa hoitoalan yksiköissä.

Jatkotutkimuksen ja -kehittämisen mahdollisuudet

Opinnäytetyön jatkokehittämisen mahdollisuudet ovat laajat. Koronapandemian tuomat muutokset omaisyhteistyöhön tuovat mukanaan monta kiinnostavaa tutkimuksen aihetta. Ymmärryksestä Yhteistyöhön -toimintamallin testaaminen käytännössä sekä omaisyhteistyön kehittäminen palvelumuotoilun avulla olisivat molemmat tärkeitä jatkokehittämisaiheita.

Lisätietoja:

Anu Kärkkäinen puh. +358 40 725 0468

Suvi Rantanen puh. +358 44 594 7665

Sosiaali -ja terveysalan johtaminen YAMK, Laurea Tikkurila