Ajankohtaiset

SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYKSET 2022 VALMISTUNEET: TOIMEENTULOTUKEEN SEKÄ POTILASTURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET USEIMMIN ESILLÄ SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHELLE TULLEISSA YHTEYDENOTOISSA

By toukokuu 3, 2023No Comments

Vuonna 2022 Sosiaalitaito Oy:n tuottaman sosiaali- ja potilasasiamiespalvelun toiminta-alueen muodosti 12 kuntaa: Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karkkila, Kerava, Lohja, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Siuntio, Tuusula ja Vihti. Vuonna 2022 toiminta-alueen asukasluku kasvoi hieman ja oli 335 383 (Tilastokeskus, lokakuu 2022).

Vuoden 2022 sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitykset kuvaavat viimeistä kertaa asiakkaan ja potilaan oikeuksien ja aseman tilaa sekä kehitystä kunnan järjestämissä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuu siirtyi kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. Myös lainsäädäntö uudistui vuonna 2022 monelta osin merkittävästi. Selvityksissä on nostettu joitakin keskeisiä lakiuudistuksia esiin. Sosiaali- ja potilasasiamies pitää tärkeänä, että hyvinvointialueen henkilöstöllä on mahdollisuus riittävään täydennyskoulutukseen lakien omaksumiseksi ja soveltamiseksi käytännön työssä.

Useimmiten sosiaali- ja potilasasiamieheen otetaan yhteyttä, kun palveluun, hoitoon tai kohteluun ollaan tyytymättömiä, eikä asiointi ole vastannut odotuksia. Selvityksistä välittyvä kuva on negatiivisempi kuin jos asiakkaan tai potilaan asemaa ja oikeuksien toteutumista tarkasteltaisiin kaikkien sosiaali- tai terveydenhuollossa asioineiden antaman palautteen pohjalta. Selvitykset antavat kunnille ja hyvinvointialueille tietoa asiakkaiden ja potilaiden kokemista epäkohdista, jotta niihin voidaan kiinnittää jatkossa huomiota. Sosiaaliasiamiehen selvitys on lakisääteinen kokonaisuus, joka sisältää koko toiminta-alueen yhteydenotot ja niihin perustuvan analyysin. Potilasasiamiehen selvitys ei perustu voimassa olevaan lainsäädäntöön, vaikkakin tulevaisuudessa myös potilasasiamiehellä on raportointivelvoite. Potilasasiamiehen selvitykset on kuitenkin annettu tiedoksi sopimuskunnittain tai -kuntayhtymittäin.

Vuonna 2022 sosiaaliasiamiehen asiatapahtumia oli yhteensä 387. Yhteydenottomäärä väheni hieman verrattuna edeltävään vuoteen. Yhteydenoton tehtäväalueista korostuivat edellisistä vuosista poiketen toimeentulotuki ja aikuissosiaalityö, joita koskevien yhteydenottojen osuus oli lähes 47 % kaikista sosiaaliasiamiehelle tulleista yhteydenotoista. Sosiaaliasiamiehen havaintojen mukaan menettelyyn liittyvät epäkohdat ovat yleisimmin asiakkaan kokeman tyytymättömyyden taustalla. Vuoden 2022 selvitysaineiston ja sen analyysin perusteella sosiaaliasiamies suosittelee ensisijaisesti kiinnittämään huomioita moitteettomaan menettelyyn asiakkaan asian käsittelyssä. Näin turvataan parhaiten asiakkaan oikeus hyvään ja laadukkaaseen sosiaalihuoltoon hyvinvointialueilla.

Potilasasiamiehen asiatapahtumia oli yhteensä 714. Yhteydenottomäärä väheni hieman edeltävään vuoteen nähden. Aikaisempien vuosien tapaan valtaosa yhteydenotoista liittyi terveysasemien avosairaanhoidon käynteihin. Potilasturvallisuuden koettiin vaarantuneen useiden syiden vuoksi: haasteet yhteyden saamisessa terveysasemalle, puutteet hoidon tarpeen arvioinnissa, asianmukaisten tutkimusten tekemättä jääminen, hoidon viivästyminen, potilasasiakirjoihin liittyvät puutteet sekä riittämätön neuvonta. Potilasasiamiehen yhteydenotoista noin viidennes sisälsi epäilyn mahdollisesta potilasvahingosta.

Selvitykset kokonaisuudessaan löytyy sosiaali- ja potilasasiamiehen sivuilta
Sosiaaliasiamiehen selvitykset
Potilasasiamiehen selvitykset